Dessa allmänna villkor kan komma att ändras från tid till annan, men den senaste versionen återfinns alltid på EdmarLaws webbsida, www.edmarlaw.se. En ändring i de allmänna villkoren gäller endast för uppdrag som påbörjats efter det att ändringen har publicerats på webbsidan. EdmarLaw skickar en kopia av den senaste versionen av de allmänna villkoren på er begäran.

Avtalet om uppdraget är ett avtal med EdmarLaw. EdmarLaws ägare/delägare och andra anställda har inte något personligt ansvar mot er utöver vad som kan följa av tvingande regler. Alla frågeställningar inom en tvist, en affärstransaktion eller ett affärsupplägg ska anses vara ett uppdrag. EdmarLaws rådgivning i uppdraget är anpassad till uppdraget och till de omständigheter som har presenterats för EdmarLaw. Ni kan därför varken använda er av eller förlita er på rådgivningen för något annat syfte eller i någon annan situation eller ändamål än för det som EdmarLaw lämnade råd i. Om EdmarLaw och ni inte har avtalat om annat, omfattar rådgivningen i uppdraget inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser. EdmarLaws rådgivning i uppdraget avser endast svensk lag och den omfattar alltså inte lagen i någon annan jurisdiktion. Om och i den utsträckning som EdmarLaw uttalar sig om lagen i andra jurisdiktioner sker det endast med stöd av EdmarLaws allmänna erfarenhet om juridiska frågor i sådana jurisdiktioner. Sådana uttalanden är inte juridisk rådgivning. EdmarLaw biträder er emellertid gärna med att hämta in nödvändig rådgivning från jurister i andra jurisdiktioner än den svenska.

Sekretess och information

EdmarLaw kommer inte att för utomstående röja omständighet som inte är offentlig, med mindre än att det görs som ett led i uppdragets utförande eller efter ert samtycke. EdmarLaw är för vissa uppdrag enligt lag skyldig att ta in och bevara bevisning och viss dokumentation om sina klienters identitet. Om ni inte lämnar den dokumentation som EdmarLaw begär, kan EdmarLaw enligt lag vara skyldig att omedelbart avbryta utförandet av uppdraget och relationen med er. EdmarLaw är enligt lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till berörd myndighet samt förhindrade att underrätta er om sådana misstankar föreligger. Om sådan misstanke föreligger är EdmarLaw skyldigt att avböja eller frånträda uppdraget. I vissa fall måste EdmarLaw lämna information till skattemyndigheterna om ert momsregistreringsnummer och värdet av de tjänster som vi har levererat till er. Genom att anlita EdmarLaw medger ni att EdmarLaw lämnar ut uppgifter enligt vad som beskrivits ovan. EdmarLaw ansvarar inte för eventuell skada som uppkommer av de ovan angivna skyldigheterna.

EdmarLaws akthantering är digital, och dokument lagras som huvudregel endast elektroniskt. I de fall EdmarLaw tar emot en handling, vars fysiska exemplar inte har självständig betydelse, digitaliseras handlingen varefter den fysiska handlingen förstörs. EdmarLaw kan därför inte återställa de handlingar som EdmarLaw erhållit, utan endast digitala kopior. Originalhandlingar, fysiska handlingar med självständig betydelse, samt handlingar som enligt lag eller annan bestämmelse inte kan arkiveras elektroniskt, förvaras och arkiveras fysiskt och kan återställas.

Personuppgifter

EdmarLaw är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas eller inhämtas i samband med uppdrag. Uppgifterna kan komma att kompletteras av EdmarLaw genom inhämtning av information från privata och offentliga register eller andra externa källor. EdmarLaw behandlar personuppgifter i enlighet med sin dataskyddspolicy.

Arvode och fakturering

Om EdmarLaw och ni inte har avtalat om något annat bestäms EdmarLaws arvoden av följande faktorer: (a) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget har krävt, (b) uppnått resultat (c) nedlagd tid, (d) det värde som uppdraget avser, (e) eventuella risker för EdmarLaw och (f) den tidspress som gällt för uppdraget. EdmarLaws arvoden överensstämmer med Sveriges advokatsamfunds regler. Utöver EdmarLaws arvoden kan kostnader för resor, logi och andra utgifter debiteras er. EdmarLaw förskotterar normalt mindre utgifter för er räkning och debiterar er för dem i efterskott, men EdmarLaw kan i stället komma att be om förskott för sådana utgifter eller vidarebefordra fakturan för utgiften till er för betalning. EdmarLaw tillämpar normalt månadsvis fakturering. Om EdmarLaw och ni inte har avtalat om annat är betalningsvillkoret för EdmarLaws fakturor 20 dagar. EdmarLaw debiterar dröjsmålsränta enligt räntelagen vid för sen betalning. Om ni har rätt till ersättning ur försäkring (såsom rättsskyddsförsäkring) till täckande av del av EdmarLaws arvode, har ni trots detta ansvar för att EdmarLaws arvode betalas med de belopp och i den takt det faktureras och förfaller till betalning. Försäkringar ersätter inte mervärdeskatt. EdmarLaw förbehåller sig rätten att ställa ut en à conto-faktura för sitt arvode. EdmarLaw förbehåller sig rätten att begära förskott, dels innan den påbörjar sitt arbete i ett uppdrag, dels under pågående uppdrag. EdmarLaws rätt till förskottsbetalning gäller löpande under uppdraget.

EdmarLaw försöker alltid tillhandahålla juridiska tjänster till arvoden som är attraktiva. Om ni begär det kommer EdmarLaw i början av ett uppdrag att ge er en uppskattning av arvodet för uppdraget och EdmarLaw kan också, om och i den utsträckning som det är lämpligt och möjligt, träffa en överenskommelse om en budget eller annat arrangemang för uppdraget. EdmarLaw förbehåller sig rätten att revidera sin uppskattning, budget eller annat arrangemang när den har skäl att anta att uppgifterna inte längre är korrekta eller möjliga att uppnå. Alla belopp anges exklusive mervärdesskatt.

Ansvarsbegränsning

EdmarLaw ansvarar för skada som klienten vållas på grund av EdmarLaws fel eller försummelse vid utförande av uppdrag. EdmarLaw kan, utöver vad som anges i dessa villkor, tillämpa särskilda ansvarsbegränsningar för vissa uppdrag eller deluppdrag. Sådana ansvarsbegränsningar får ni del av före uppdraget eller deluppdraget. EdmarLaws ansvar för skada som Ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp som motsvarar det lägre av fem (5) gånger arvodet för uppdraget och tio (10) miljoner svenska kronor. EdmarLaws ansvar mot er ska reduceras med belopp som ni kan få ut enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse. EdmarLaw är inte ansvarig för utebliven produktion, vinst eller någon annan indirekt skada, förlust, följdskada eller följdförlust. EdmarLaw ska inte ha något ansvar mot tredje man på grund av er användning av dokument eller annan rådgivning från EdmarLaw.

Om EdmarLaw avbryter utförandet av ett uppdrag, eller relationen med er, på grund av omständighet som beror på er, eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, ska EdmarLaw inte ha något ansvar för den skada som detta kan leda till. EdmarLaw ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utom dess kontroll, som EdmarLaw skäligen inte kunde ha räknat med, undvikit eller övervunnit. EdmarLaws ansvarsbegränsningar enligt dessa villkor eller enligt separat avtal med er är tillämpliga också på EdmarLaws ägare/delägare och andra anställda. /vc_toggle]

EdmarLaw har ett stort nätverk av professionella rådgivare i Sverige och utomlands och bistår vid behov med att hitta och instruera sådana professionella rådgivare. Sådana andra professionella rådgivare ska anses vara oberoende av EdmarLaw och EdmarLaw ansvarar inte för råd som de ger eller för att ha rekommenderat dem till er.

Immateriella rättigheter

EdmarLaw innehar upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som den skapar i ett uppdrag. Ni har självklart rätt att använda resultatet för det eller de ändamål som arbetsresultatet tagits fram.

Klagomål, tidsfrister och tvistlösning

EdmarLaws verksamhet bygger på att dess klienter är nöjda med hur tjänsterna utförs och att EdmarLaws rådgivning uppfyller och helst överträffar klienternas förväntningar. Om ni ändå skulle vara missnöjda eller ha klagomål på EdmarLaw ska ni underrätta Malin Edmar så snart som möjligt. Om ni vill framställa krav mot EdmarLaw ska ni göra det så snart som ni efter en rimlig undersökning har blivit medveten om de omständigheter som ni grundar kravet på. Krav ska framställas senast inom sex månader efter EdmarLaws senaste faktura i uppdraget.

EdmarLaws uppdrag och dessa allmänna villkor regleras av svensk rätt. Tvist som har samband med dessa allmänna villkor eller någon fråga som rör EdmarLaws uppdrag för er ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm, Sverige. Förfarandet ska genomföras på svenska. Information i anslutning till sådant förfarande ska vara konfidentiell. Vad ovan anförts gäller inte EdmarLaws rätt att väcka talan vid allmän domstol angående förfallna fordringar samt andra inkassoåtgärder.