Generellt

Denna dataskyddspolicy innehåller information om hur Advokatfirman EdmarLaw AB, organisationsnummer 556791-2547, (”EdmarLaw”, ”vi” eller ”oss”) behandlar personuppgifter.

EdmarLaw är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i enlighet med denna dataskyddspolicy. EdmarLaw kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). EdmarLaw följer även Sveriges Advokatsamfunds vid var tid gällande vägledning för behandling av personuppgifter i advokatverksamhet.

Insamling av personuppgifter

EdmarLaw behandlar följande personuppgifter som du väljer att lämna till oss:

(a) Personuppgifter hänförliga till klienter, antingen fysiska personer som själva är klienter, eller företrädare, kontaktpersoner och anställda hos ett företag eller en organisation som är klienter: namn, e-postadress, adress, telefonnummer, personnummer, kopior av identitetshandlingar, arbetsgivare, samt andra uppgifter som behövs för utförandet av vårt uppdrag.

(b) Personuppgifter hänförliga till motparter: namn, kontaktuppgifter, personnummer, och andra personuppgifter som behövs för utförandet av vårt uppdrag.

(c) Personuppgifter hänförliga till andra affärskontakter än (a) eller (b): namn, kontaktuppgifter och andra personuppgifter som behövs eller lämnas för utförandet av uppdraget eller tjänsten.

(d) Personuppgifter hänförliga till kandidater som söker jobb hos EdmarLaw: namn, kontaktuppgifter, arbetslivserfarenhet, utbildningshistorik, betyg, intressen, samt eventuella övriga uppgifter som den arbetssökande väljer att lämna i sin ansökan.

(e) Om en fysisk person kontaktar EdmarLaw via e-post eller telefon samlar EdmarLaw in namn, telefonnummer och e-postadress, beroende på kontaktform, samt övriga personuppgifter som krävs för att kunna assistera den som kontaktar EdmarLaw.

EdmarLaw kan komma att samla in personuppgifter från tredje parter, exempelvis samarbetspartners, myndigheter och domstolar samt offentliga register för utförandet av vårt uppdrag. EdmarLaws arbete omfattas av advokatsekretess. Vi kommer därför endast att kunna informera dig om uppgifter vi får från tredje part om det ligger inom ramen för uppdraget gentemot dig eller om uppgifterna inte omfattas av advokatsekretess.

Hur vi behandlar personuppgifter

EdmarLaw behandlar personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande lagliga grunder.

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att utföra och administrera uppdrag samt tillvarata EdmarLaws klienters intressen. För att kunna fullgöra EdmarLaws kontraktuella åtaganden. Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, personnummer, kopior av identitetshandlingar, arbetsgivare samt andra uppgifter som behövs för utförandet av vårt uppdrag. I 10 år från ett specifikt uppdrags slutförande, eller den längre tid som uppdragets natur påkallar.
För att utföra obligatoriska jävskontroller och penningtvätts-kontroller. EdmarLaws berättigade intresse, eller, i förekommande fall, för att följa tillämplig lagstiftning. Namn, e-postadress, organisationsnummer, adress, telefonnummer. I 10 år från ett specifikt uppdrags slutförande, eller den längre tid som uppdragets natur påkallar.
För att administrera relationen med underleverantörer och andra parter än klienter och motparter. För att kunna fullgöra EdmarLaws kontraktuella åtaganden. Namn, e-postadress, organisationsnummer, adress, telefonnummer. Under avtalstiden och ett år därefter, om inte längre tid krävs för att kunna göra rättsliga anspråk gällande.
För att administrera jobbansökningar. Andra berättigade intressen under den initiala lagringstiden. Därefter kan vidare behandling ske baserat på samtycke. Namn, e-postadress, adress, telefonnummer samt eventuella övriga uppgifter som den arbetssökande väljer att lämna i sin ansökan. För utlysta tjänster:

Till dess tjänsten är tillsatt, därefter med eventuellt samtycke.

För spontanansökningar:

Samtycke om fortsatt lagring är aktuellt.

För redovisnings- och faktureringsändamål. För att kunna fullgöra EdmarLaws kontraktuella åtaganden och för att följa tillämplig lagstiftning. Namn, e-postadress, adress, organisationsnummer, telefonnummer. Till dess fordran är betald, och därefter i upp till sju år i enlighet med svenska bokföringsregler.
För att bjuda in klienter till events eller lämna annan relevant information. Andra berättigade intressen. E-postadress. Så länge EdmarLaw skickar ut sådan information, om inte mottagaren avböjer sig detta.
För att hantera och assistera den som kontaktar oss. Andra berättigade intressen. Namn, e-postadress, telefonnummer. Så länge det krävs för att assistera den som kontaktar oss.
För statistiska ändamål relaterade till hur besökare använder EdmarLaws webbplats. Andra berättigade intressen. De kategorier som anges under rubriken Cookies. 6 månader.
För att följa tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagslagen. För att följa tillämplig lagstiftning. Namn, e-postadress, adress, organisationsnummer, telefonnummer. I enlighet med lag (enligt svenska bokföringsregler i sju år).

Överföring av personuppgifter

För att utföra vårt uppdrag kan EdmarLaw komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, exempelvis domstolar, skiljedomsinstitut, myndigheter, andra advokatbyråer, revisorer, konsulter och motparter. EdmarLaw kommer endast att lämna ut personuppgifter i den mån det krävs för att tillvarata EdmarLaws klienters intresse och/eller för att utföra vårt uppdrag. Vid sådan överföring är EdmarLaw fortsatt personuppgiftsansvarig för sin behandling, medan mottagande tredje part antingen blir personuppgiftsansvarig för sin vidarebehandling eller personuppgiftsbiträde till EdmarLaw, utifrån omständigheterna i det specifika fallet.

För att EdmarLaw ska kunna utföra sitt uppdrag delar EdmarLaw personuppgifter med andra parter som behandlar data för EdmarLaws räkning. EdmarLaw använder följande underleverantörer.

Underleverantör (namn på tjänst) Land/region där tjänsten fullgörs  Mekanism för överföring till tredje land Typ av tjänst 
Dropbox, Inc. EU/EES/USA Certifiering enligt EU-U.S Privacy Shield Framework Molntjänster, lagring och backup
Google, Inc. (Analytics) EU/EES/USA Certifiering enligt EU-U.S Privacy Shield Framework Statistik relaterat till vår webbplats
K10 Redovisning i Kalmar AB EU Bokföring och redovisning
Microsoft (Office 365) EU/EES/USA Certifiering enligt EU-U.S Privacy Shield Framework Molntjänster, lagring och backup
NetIntegrate Sweden AB EU IT-Support
P&K TimeApp AB (TimeApp) EU Tidredovisning och fakturering

EdmarLaw samarbetar endast med företag som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som anses upprätthålla samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

EdmarLaw lämnar ut nödvändiga personuppgifter till myndigheter som polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter om EdmarLaw är skyldigt att göra det enligt lag. Ett exempel på sådan utlämning är för att bekämpa penningtvätt och finansiering mot terrorism.

Rättigheter för registrerade

Rätt till registerutdrag. Du har rätt att begära ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi lagrar och behandlar. Din begäran måste skickas in skriftligen till oss enligt kontaktuppgifterna nedan och ha din underskrift.

Rätt till rättelse. EdmarLaw vill att du korrigerar felaktig eller inkomplett information om dig själv och ber dig därför att kontakta oss i sådana fall.

Dataportabilitet. När det gäller personuppgifter som du har lämnat till oss kan du ha rätt att begära överflyttning till annan leverantör. Kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.

Rätten att bli bortglömd. Du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Konsekvensen av detta kan bli att vi inte längre kan utföra uppdraget. Kontakta oss så tar vi ställning till i vilken utsträckning detta är möjligt.

Marknadsföringskommunikation. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från EdmarLaw genom att meddela oss detta.

Säkerhet

Säkerhet är viktigt för EdmarLaw, som vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga i samband med att EdmarLaw behandlar personuppgifter enligt denna dataskyddspolicy. Det innebär bland annat att vi tillämpar kryptering på alla enheter, multifaktorautentisering vid all inloggning, regelbunden säkerhetskopiering, virusskydd, regelbunden gallring samt intern åtkomstbegränsning utifrån roller och behörighet.

Cookies

EdmarLaw använder statistikverktyget Google Analytics (cookies _ga och _gat) för att se besöksstatistik och förbättra webbplatsen efter hur våra besökare använder den. En cookie är en liten textfil som innehåller information som sparas på din dator. Om du inte accepterar cookies kan du justera dina webbläsarinställningar till att inte acceptera cookies (inaktivering) eller till att upplysa dig när en cookie används.

Vid besök på EdmarLaws webbplats samlas följande data in genom cookies: trafikdata, IP-adress, typ av enhet, operativsystem, webbläsartyp som besökaren använder samt hur besökaren använder vår webbplats.

Ändringar i denna dataskyddspolicy

EdmarLaw förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddspolicy.

Alla ändringar i denna dataskyddspolicy kommer att offentliggöras på vår webbplats. Vänligen besök vår webbplats regelbundet för att hålla dig underrättad om eventuella förändringar.

Kontakt

För ytterligare information om EdmarLaws personuppgiftshantering, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta EdmarLaw på:

Advokatfirman EdmarLaw AB, Tegnérgatan 23 6 tr, 111 40 Stockholm eller info@edmarlaw.se.

Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter bör du i första hand vända dig till EdmarLaw. Du kan även vända dig till Datainspektionen, +46 8 657 61 00, datainspektionen@datainspektionen.se, Box 8114, 104 20 Stockholm.