EdmarLaw hjälper främst IT-bolag och teknikintensiva bolag, och har specialistkompetens sedan 25 år inom IT-rätt, avtalsrätt, immaterialrätt och e-handel.

IT-rätt

EdmarLaw har 25 års erfarenhet av att granska, upprätta och förhandla de flesta typer av avtal som förekommer på IT-området. Bland annat har EdmarLaw en omfattande erfarenhet av upphandlingar och implementeringar av IT-system, licensiering av programvara såväl embedded software (internet of things) som software, know-how och patent, liksom hantering av alla aspekter av online services, molntjänster, e-handel och användning av personuppgifter. Många av EdmarLaws klienter är amerikanska eller europeiska företag, vilket innebär att EdmarLaw bedriver en stor del av sin rådgivning, förhandling och upprättande av avtal på engelska.

Vanliga frågor och uppdrag:

 • Licenser
 • Systemleverans
 • Outsourcing
 • Utvecklingssamarbeten
 • Online services (SaaS, molntjänster etc.)
 • E-handel
 • Underhåll av system
 • Upphovsrätt och annan immaterialrätt
 • Behandling av personuppgifter, dataskyddsaspekter
 • Domännamnsstrategier
 • Varumärkesfrågor

Malin Edmar har tjänstgjort på Microsoft Corporations huvudkontor i Seattle under fyra år och biträtt företaget i mer än 12 år därefter. Detta har inte bara gett henne ett passionerat intresse för ny teknik och innovation utan även mycket god branschkännedom. Hon förstår snabbt IT-bolagens typiska produktcykler och terminologi – och en nyfikenhet i klienternas verksamhet faller sig naturligt.

Genom internationella nätverk, utlandstjänstgöringar och många utländska klienter har EdmarLaw dessutom ett väl etablerat nätverk av advokatbyråer i hela världen. EdmarLaw kan därför på ett effektivt sätt även biträda i ärenden som rör olika jurisdiktioner och rättsområden.

GDPR

Vi har skapat en separat GDPR-portal här.

Avtalsrätt

I Sverige råder förutom i några få undantagsfall avtalsfrihet vilket innebär att avtal i regel kan upprättas i vilken form som helst, även muntligt. Det finns inte heller några hinder för elektroniska avtal, så länge motparten kan identifieras på ett tillförlitligt sätt – avtalets juridiska giltighet måste kunna bevisas i efterhand.

Oavsett om man är köpare eller säljare utgör avtalet grunden för en lyckad affär. Att försöka reda ut vad parternas intentioner från början varit när ett projekt gått snett är oerhört tungt för båda parter och gör obönhörligen att en tvist mellan parterna kan tyckas rycka allt närmre. I de allra flesta fall är parterna rörande överens i inledningsskedet av sin relation, och ivriga att sätta igång med samarbetet. Båda parter tycker att de vet vad som ska levereras respektive vad som ska köpas och betalas för. Att avtala om det kan därför kännas överflödigt i denna fas. Men avtalet är faktiskt inte till för situationen när allt går bra – avtalet är till för situationen när det riskerar att gå snett eller när man börjar inse att man tycker olika. Då ska avtalet fungera som ett rättesnöre, eller en manual, för parterna. Vikten av ett tydligt avtal som överenskoms i den fas när parterna är rörande överens och känner en positiv anda inför relationen är därför A och O för ett lyckat genomfört samarbete.

EdmarLaw upprättar, granskar, analyserar, reviderar och förhandlar alla typer av avtal för IT-branschen; såsom avtal om licenser och outsourcing, liksom samarbetsavtal, utvecklingsavtal (för såväl hårdvara som mjukvara), konsultavtal, och distributionsavtal. EdmarLaw bedriver sin verksamhet tvåspråkigt – mer än hälften av de avtal som upprättas och förhandlingar som bedrivs är på engelska.

Dataskydd

EdmarLaw biträder ofta företag i dataskyddsfrågor; alltifrån att upprätta en dataskyddspolicy, eller  informations- och avtalstexter enligt dataskyddsförordningen (GDPR), till att utreda specifika dataskyddsrelaterade tjänster och upprätta legal opinions. EdmarLaw uppträder också som ombud vid såväl kontakter med Datainspektionen som i rättsliga processer vid domstol. På uppdrag av klienter genomför EdmarLaw också särskilda granskningar av företagens hantering av personuppgifter och hjälper till att säkerställa att hanteringen sker i enlighet med gällande regler.

Företags, myndigheters och andra organisationers behov av att utvinna kunskap ur stora informationsmängder, big data, ökar ständigt. Samtidigt ökar kraven på behandlingen av personuppgifter. EU har redan världens hårdaste dataskyddslagstiftning. De ökade kraven kommer i takt med att det kommersiella värdet av personuppgifter och big data växer. Att behandla personuppgifter och samtidigt värna om anställdas och kunders integritet och tydligt visa detta blir en allt tydligare konkurrensfördel. EdmarLaw har en unik kombination av affärsförståelse, teknisk kompetens och juridiskt kunnande, som borgar för att tillsammans med er kunna skapa affärsnytta vid företagets eller organisationens användning av personuppgifter.

Som rådgivare åt flera av de största informationsleverantörerna på den svenska marknaden har EdmarLaw ett stort kunnande och förståelse för företags specifika behov när det gäller möjligheten att behandla personuppgifter i sin verksamhet.

Det är viktigt att verksamheten inte hindras av GDPRs hanteringskrav, utan att man kan se möjligheterna inom ramen för GDPR. EdmarLaw biträder ofta med att hitta praktiska lösningar för önskad personuppgiftsbehandling i en klients verksamhet.

Vanliga frågor och uppdrag:

 • Hur man får använda personuppgifter
 • Att upprätta eller granska dataskyddspolicies
 • När samtycke behövs
 • Vilken information som ska lämnas till de registrerade
 • Hur tredjepartscookies ska hanteras

Vi har skapat en separat GDPR-portal här.

Outsourcing

Outsourcingavtal löper i allmänhet under lång tid och rör ofta tjänster som är mycket betydelsefulla för verksamheten. Såväl affären som juridiken kan vara komplex, och rådgivningen kan omfatta många olika rättsområden. För att outsourcingen ska bli bra krävs att affären är väl konstruerad och grundligt förberedd. Eftersom det är en långsiktig relation måste utgångspunkten också ligga i en balans mellan parterna, med gemensamma incitament och ett utmärkt samarbetsklimat. Outsourcing är i princip alltid verksamhetskritiskt och ingen av parterna har tid att lägga på feltolkningar och skeva förväntningar. Avtalen behöver därför vara en manual för samarbetet; det dokument som sätter förväntningarna på pränt. Det gör också att behovet av tydliga avtalsregleringar är särskilt stort för outsourcing.

EdmarLaw vet att outsourcingprojekt kräver såväl kompetens inom specialistsområden som affärsmässigt fokus. EdmarLaw har lång erfarenhet av traditionell outsourcing, off- eller nearshoring och olika typer av molntjänster.

E-handel

E-handel, det vill säga handel med varor och tjänster som sker elektroniskt, har vuxit explosionsartat och företag når konsumenter på utländska marknader på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Det är gynnsamt inte minst för små företag som kanske saknat resurser för att kunna exportera sina varor och tjänster. Dessutom behöver man inte längre ta en marknad i taget – den vanliga ordningen var Sverige, Norden, Europa, USA – utan man når den globala marknaden på en gång. Men i takt med att e-handeln växer och skapar nya möjligheter blir även handelshindren mer uppenbara – det finns en mängd olika lagar som styr e-handeln både inom och utom EU idag som en e-handlare måste ha koll på. Det är viktigt att ha förståelse för såväl de lagar och regler som gäller där bolaget har sitt säte, som den praxis, den reglering och de sedvanor som gäller i de länder e-handeln riktar sig mot.

EdmarLaw biträder e-handelsbolag med alltifrån allmänna villkor och personuppgiftshantering till marknadsrättsliga frågor inför kampanjer och användning av sociala medier för att nå fram med budskap.

Varumärkesrätt och firmarätt

Varumärkesrätten har länge varit internationellt orienterad, och internationella samarbeten som Madridprotokollet och EU:s gemensamma varumärkesrätt visar tydligt på internationaliseringen av varumärkesrätten. Internet och användningen av domännamn har gjort varumärkesrättens globala dimension än mer påtaglig, inte minst bland mindre bolag och organisationer. Även ett litet, nischat företag kan genom sin webbsida och sitt domännamn på kort tid etablera sitt kännetecken internationellt på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Då är det ofta avgörande att inneha registrerade varumärken. Då är det betydligt lättare att hävda sin rätt till exponering på nätet.

EdmarLaw hjälper er med varumärkesansökningar i Sverige, EU och internationellt.

Det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt få information om potentiellt förväxlingsbara konkurrerande kännetecken. Därför erbjuder EdmarLaw även förhandsgranskning och varumärkesbevakning av kännetecken.

Domännamn

Att synas på internet har stor betydelse för verksamheten. Domännamnen är en betydelsefull marknadsföringskanal, en säkerhetsaspekt och en kvalitetsstämpel. Ett företags eller en organisations domännamn bär därför ofta på stora värden, både förtroendemässiga och ekonomiska, och det är viktigt att det finns en medvetenhet i hanteringen av dem. EdmarLaw bistår såväl med domännamnsregistrering som hantering av domännamnstvister, liksom även i strategiska frågor kring användningen av domännamn.

Marknads- och reklamjuridik

Så snart ett budskap har ett kommersiellt syfte och handlar om kommersiella förhållanden blir det reklam, och marknadsrättsliga aspekter gör sig gällande. På en kommersiell webbplats eller blogg omfattas i princip allt material av marknadsrätten.

EdmarLaw biträder ofta inför lansering av kampanjer och tävlingar för alla typer av medier. Idag spelar t.ex. sociala medier en stor roll i företagens och organisationers marknadsföringsarbete, och EdmarLaw har expertis som kan ge råd när det gäller gränsdragningen mellan reklam och information. EdmarLaw hjälper företag såväl med rådgivning och riskbedömning beträffande egen marknadsföring som med biträde då konkurrenters marknadsföring kan uppfattas som otillbörlig.

Mönsterrätt och designskydd

Design, formgivning och mönster är samma sak, det vill säga en produkts utseende. En produkt är ett industriellt eller hantverksmässigt framställt föremål, förpackningar, utstyrsel, grafiska symboler och typsnitt, men inte datorprogram. Grafiska symboler kan till exempel vara designen av en webbplats eller en dataikon.

EdmarLaw hjälper företag och organisationer att skydda en produkts design, att hantera intrång i en produkt, eller påståenden om det, men också att optimera värdet av investeringen genom t.ex. licensiering. Då är det viktigt att den egna formgivningen inte är känd tidigare (man har 6 månader på sig att registrera designen från publiceringsdatum) eller gör intrång i någon annans mönsterrätt.

Designskyddet innebär en ensamrätt till designen och hindrar andra från att nyttja den. Någon annan kan alltså inte tillverka, sälja, importera eller hyra ut en produkt som inkräktar på ett registrerat designskydd.

Telekomlagstiftning

Kommunikation av tal, musik, bild, text och andra data är ofta integrerade i olika tjänster på nätet. Även om telekommarknaden är avreglerad, finns ett omfattande och dynamiskt EU-rättsligt regelverk för elektronisk kommunikation. Huvuddelarna tas upp i den svenska lagen om elektronisk kommunikation.

Lagen om elektronisk kommunikation gäller för teleoperatörer och andra tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster och elektroniska kommunikationsnät. I lagen finns krav på lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpningsändamål (de ska raderas eller avidentifieras efter sex månader), och andra typer av data som t.ex. behövs för betalning eller för marknadsföring (de ska tas bort när de inte längre behövs).

Frågor som autentisering, behörighetskontroll, kommunikationssäkerhet, rutiner för säkerhetskopiering och skydd mot obehörig trafik och skadlig programvara berör inte bara telekomoperatörernas verksamhet utan även molntjänstleverantörer.

EdmarLaw har kunskapen, branschkännedomen och vanan att biträda telekom- och internetoperatörer vid bl.a. avtalsförhandlingar och regulatoriska frågor, ansvars- och yttrandefrihetsfrågor.

Upphovsrätt

Upphovsrättsliga tillgångar som till exempel datorprogram, databaser, design, ritningar, bilder, musik och andra typer av verk eller koncept kan utgöra oerhört viktiga tillgångar i ett företag eller organisation. EdmarLaw har tjugo års erfarenhet av upphovsrättsliga frågor och andra immaterialrättsliga frågor och är van att hantera och säkra upp olika typer av tillgångar.

Den digitala miljön, med en sammansmältning av olika medier, snabb och världsvid datorkommunikation och spridning av utrustning till både arbetsplatser och privata hem, har gjort att upphovsrättsfrågorna fått större betydelse. Bara marknaden för datorspel omsätter långt mer än filmbranschen. Men det handlar inte enbart om tillväxt av marknader; själva grundförutsättningarna för produktion och exploatering av skyddade verk har förändrats genom digitaliseringen.

EdmarLaw biträder upphovsmän och rättighetshavare som vill skydda eller exploatera sin rätt, eller att hantera intrång och intrångspåståenden.